Wolontariat / CARITAS

Wolontariat

Wszystko zaczęło się od naszej wspólnej potrzeby pomagania inny ludziom. Spotkaliśmy się na początku października, bo czuliśmy, że razem możemy więcej.

Vice Dyr. Dorota Dorau zorganizowała spotkanie z koordynatorem Starogardzkiego Centrum Wolontariatu prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „ Można Inaczej”. W czasie prelekcji dowiedzieliśmy się dlaczego warto pomagad innym, usłyszeliśmy o prawnych aspektach wolontariatu ale również o celach i wartościach jakie daje wolontariat.

Tak bardzo nam się to spodobało, że szybko spotkaliśmy się w większej grupie i rozpoczęliśmy oficjalną działalnośd Szkolnego Koła Wolontariatu.

Naszym szkolnym koordynatorem została Vice Dyr. p. Dorota Dorau, którą od pierwszych chwil zaczęli wspierad p. Justyna Bona, p. Joanna Brzyska i Ks. Wojciech Gliniecki.Stanowimy 32 osobową grupę czynnie działających wolontariuszy.

Jeśli masz czas i ochotę przyłącz się do nas!


Szkolne Koło Wolontariatu działa zarówno w szkole jak i w parafii. Liczy 40 wolontariuszy z klas siódmych i gimnazjalnych. Opiekunami są: ks. Tomasz Buchholz i Justyna Kilich. Głównym założeniem Szkolnego Koła jest kształtowanie postawy czynnej miłości bliźniego poprzez działania mające na celu pomoc osobom znajdującym się w potrzebie. Młodzież wraz z opiekunami przy współpracy samorządu uczniowskiego organizuje i realizuje różne akcje charytatywne tj.

  • dwa razy do roku zbiórkę żywności
  • pomoc uczniom słabszym w odrabianiu lekcji
  • porządkowanie zapomnianych grobów
  • audycji o Św. Janie Pawle II
  • przygotowanie jasełek, drogi krzyżowej
  • gazetek okolicznościowych
  • pomoc w przygotowaniu festynów parafialnych i kiermaszy świątecznych

Wszystkie te akcje mają na celu pomoc potrzebującym, ale również pełnią funkcję wychowawczą.
Wolontariusze wielokrotnie wykazują się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym.

Skip to content